Brändi ja sen johtaminen

Vahva brändi tuo yrityksellesi kilpailuetua, jota on vaikea kopioida. Se on yrityksesi ”henkivakuutus” kiristyvässä kilpailussa ja tuo tiettyä vakautta liiketoimintaan. Brändin voimaa kilpailuedun rakentajana ja yrityksesi elinvoiman luojana määrittävät brändin tunnettuus, arvostus, erottuvuus ja relevanssius. Brändin rakentamisen tulee olla systemaattista, koordinoitua ja pitkäjänteistä toimintaa, jonka tavoitteet ja taso määräytyvät yrityksen resurssien mukaan. 

Autamme yritystäsi kehittämään brändin rakentamiseen ja johtamiseen liittyviä toimintatapoja ja työkaluja ja siten rakentamaan yrityksellesi entistä vahvempaa ja arvostetumpaa brändiä. 


Tuote- ja valikoimakehitys

Kansainvälistymisen ja kiristyvän kilpailun myötä uusia tuotteita virtaa markkinoille. Kuluttajien makutottumukset muuttuvat osin ja hintatietoisuus kasvaa.  Kauppa odottaa jatkuvasti uutuuksia, samalla kun paine kaupan hyllyllä kasvaa.  Pärjätäkseen kilpailussa yrityksen tulisi kyetä kehittämään ja  lanseeraamaan säännöllisesti uusia tuotteita sekä huoltamaan nykyisiä tuotteita varmistaen, että ne tuovat kohderyhmälleen relevanttia lisäarvoa.  Samalla yrityksen tulisi kyetä huolehtimaan siitä, että sen tuotevalikoima ja siihen liittyvä toiminta säilyy tehokkaana. 

Autamme kehittämään yrityksesi tuotekehitysprosessia ja valikoimahallintaa, niiden toimintatapoja ja työkaluja tavoitteena kuluttajan ja kaupan tarpeet huomioiva, entistä myyvempi ja tehokkaampi valikoima.


Hinnoittelu 

Tuotteiden hinnoitteluun ja sen osaamiseen kiinnitetään monessa yrityksessä verrattain vähän huomiota siihen nähden, kuinka kriittisessä roolissa se on yrityksen menestyksessä –kysynnän tason määräytymisessä, kannattavuuden muotoutumisessa  mutta myös yrityksen mahdollisuuksissa tukea brändejään ja tuotteittensa menekkiä niin lyhyellä kuin pitkällä jänteellä.  

Autamme yritystäsi kehittämään hinnoitteluun liittyviä toimintatapoja ja työkaluja, jolla pyritään varmistamaan yrityksen tuotteiden mahdollisimman optimaalinen, toiminnan eri näkökulmat huomioiva hinnoittelu.


Markkinointiviestintä   

Varsinkin päivittäistavaroiden kohdalla kuluttajat käyttävät vaihtoehtojen etsintään ja vertailuun verrattain vähän aikaa ja vaivaa.   Hyväkään tuote, minkä ei tiedetä olevan olemassa, sitä ei voida haluta eikä sitä tiedetä ostaa.  Tämä kultainen sääntö on hyvä pitää mielessä, kun yrityksessä mietitään, kannattaako ja kuinka paljon markkinointiin pitäisi panostaa.  Riskinä on, että markkinointi ei toimi halutulla tavalla ja markkinointipanostukset menevät ainakin osin hukkaan  tai että sen toimivuudesta  ja markkinointisatsauksen järkevyydestä ei ole tietoa, mutta sen ei pitäisi olla syy olla panostamatta brändien ja tuotteiden oston perusedellytykseen – niiden tuntemiseen.

Autamme kehittämään markkinointiviestinnän suunnittelua ja siihen liittyviä toimintatapoja ja työkaluja tavoitteena yrityksen tavoitteiden ja strategian kanssa linjassa oleva, yrityksesi resursseihin sopeutettu toimiva markkinoinnin suunnitteluprosessi ja tehokas markkinointiviestintä. Tarvittaessa olemme mukana viestintäsuunnitelmien teossa ja autamme toteuttamisessa.


Myyntitoiminta

Myyntitoiminnon rooli yrityksen menestyksen rakentajana on monitahoisempi kuin perinteisesti ajatellaan. Myynnillä on kriittinen rooli  yrityksen myynnin ja asiakassuhteiden kehittämisessä, mutta sillä on olennainen rooli myös brändin rakentamisessa, yrityksen kannattavuuden kehittämisessä sekä yrityksensä edustaman tuoteryhmän myynnin kehittämisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.   

Autamme kehittämään yrityksesi myyntitoimintaa tavoitteena yrityksen muuhun toimintaan koordinoitu, entistä tuloksellisempi myyntityö ja tyytyväisemmät asiakkaat.


Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu 

Myynnin ja markkinoinnin suunnittelun tulee olla keskenään koordinoitua ja  lähteä yrityksen tavoitteista ja strategiasta. Vuosisuunnittelun tulisi pohjautua myynnin ja markkinoinnin strategisiin suunnitelmiin. 

Autamme kehittämään yrityksellesi sen toiminnan tasoon sopeutetun myynnin ja markkinoinnin suunnitteluprosessin toimintatapoineen ja työkaluineen, joka auttaa ohjaamaan yrityksesi toimintaa kohti yhteistä päämäärää ja tehostamaan toimintaa.

© Smartevo Oy 2015